Mikio Nishiuchi Kobudo

Saiko-Shihan Mikio Nishiuchi lived in Okinawa and learned kobudo directly from the late Hanshi Shinpo Matayoshi, Juudan, Zen Okinawa Kobudo Renmei and from Kaicho Takashi Kinjo, kyuudan, Kokusai Okinawa Budo Renmei, both of Naha, Okinawa. Shihan Nishiuchi is a nanadan in Pang Gai Noon Ryu Karate-Do (Uechi Ryu) and obtained his degree from Kaicho Takashi Kinjo.

Shihan Mikio Nishiuchi has been training for 45 years. He was born and lived in Kochi City, Shikoku Island, Japan and came to the United States when he was 30 years old. Shihan Nishiuchi also practices Iaido, classical Japanese swordsmanship, and holds a certified Chuudan degree in Musojikiden Hasegawa Eishin Ryu Iaiheiho. He gives seminars world-wide.